KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PROFILI SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE)

FACEBOOK

Klauzula informacyjna została przygotowana dla użytkowników fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook Sklepu Internetowego X-CAD pod nazwą „Oprogramowanie CAD, Druk 3D”, (dalej: „Fanpage”), administrowanego przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, (44-100), ul. Górnych wałów 42, KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17 (www.facebook.com/SklepXCAD).

Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272669, (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: x-cad@x-cad.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej pod adresem: P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

1. Pod pojęciem użytkowników, których dane są przetwarzane rozumie się osoby, które w ramach użytkowania portalu Facebook:

1.1. dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

1.2. opublikowały swój komentarz lub reakcję pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u lub komentarzy do tych postów;

1.3. udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u na swoim profilu;

1.4. opublikowały recenzję na Fanpage’u;

1.5. wysłały wiadomość prywatną do administratorów Fanpage poprzez funkcję „Wyślij wiadomość”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Dane osobowe osób określonych w pkt II przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:

1.1. prowadzenia Fanpage, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited, w celu informowania  o aktywności Sklepu Internetowego, promowania wydarzeń które organizuje, budowania  i utrzymywania społeczności z nią związanej;

1.2. zapewniania ciągłości komunikacyjnej z użytkownikami Fanpage’a za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu społecznościowego Facebook (funkcje komentowania, chatu, wiadomości, publikowania komentarza pod postami zamieszczonymi na Fanpage’u);

1.3. reklamy, marketingu produktów i usług oraz tworzenia i dbania o wizerunek marki;

1.4. analizy analitycznej dotyczącej funkcjonowania, popularności, sposób korzystania z Fanpage’a przez użytkowników;

1.5. ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych użytkowników miało nastąpić w innym celu, Administrator zobowiązuje się do każdorazowego uzyskania zgody użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

1. W celach określonych w pkt III, w zależności od ustawień konta konkretnego użytkownika, Administrator przetwarza następujące dane:

1.1. identyfikator (imię i nazwisko lub nick);

1.2. zdjęcie profilowe;

1.3. inne zdjęcia publikowane przez użytkowania;

1.4. dane kontaktowe;

1.5. miejsce zamieszkania;

1.6. miejsce pracy;

1.7. stan rodzinny;

1.8. wykształcenie;

1.9. dane dotyczące metody i miejsca logowania do konta (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.)

1.10. osobiste preferencje;

1.11. styl życia i posiadane zainteresowania;

1.12. treść publikowanych komentarzy i postów;

1.13. anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera przypisany kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych  na portalu społecznościowym Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony z chwilą otwarcia Fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

1. Administrator danych może udostępniać dane osobowe wskazane w pkt IV:

1.1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,

1.2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

1.2.1. osobom którym na podstawie zawartych umów zlecił administrowanie Fanpage’m, dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

1.2.2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, marketingowe;

1.2.3. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla Fanpage’a, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych;

1.2.4. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook tj. Meta Platforms Ireland Limited, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook (https://pl–pl.facebook.com/privacy/explanation/);

1.2.5. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG, co nie jest zależne od Administratora. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

VII. Okres przechowywania danych

1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstaw ich przetwarzania. Z tego też względu:

1.1. dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przewarzane będą do czasu cofnięcia zgody;

1.2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;

1.3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;

1.4. dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

VIII. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem danych użytkownikom na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo do:

1.1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;

1.2. sprostowania swoich danych;

1.3. usunięcia swoich danych;

1.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;

1.5. przeniesienia swoich danych;

1.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

1.7. wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej gody przed jej cofnięciem;

1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez Facebook, związanych z użytkowaniem Fanpage’a (komentowanie, reagowanie na posty, wysłanie prywatnej wiadomości).

X. Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited

1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (adres: Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia) są wspólnymi Administratorami danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych dla celów statystycznych i reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a.

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie danych we wskazanych celach obejmuje:

3.1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

3.2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

3.3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

3.4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

4.1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

4.2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;

5. Meta Platforms Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne w porozumieniu o współadministrowaniu opublikowanego przez Facebook pod adresem: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

7. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne na stronie: www.facebook.com/privacy/explanation

LINKEDIN

Klauzula informacyjna została przygotowana dla użytkowników profilu na portalu społecznościowym LinkedIn Sklepu Internetowego X-CAD pod nazwą „X-CAD – Technologie jutra”, (dalej: „Fanpage”), administrowanego przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, (44-100), ul. Górnych wałów 42, KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17 (www.pl.linkedin.com/company/x-cad—autodesk-software-e-shop?trk=public_post_feed-actor-name).

Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272669, (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: x-cad@x-cad.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej pod adresem: P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

1. Pod pojęciem użytkowników, których dane są przetwarzane rozumie się osoby, które w ramach użytkowania portalu LinkedIn:

1.1. dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”;

1.2. opublikowały swój komentarz lub reakcję pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u lub komentarzy do tych postów;

1.3. udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u na swoim profilu;

1.4. opublikowały recenzję na Fanpage’u;

1.5. wysłały wiadomość prywatną do administratorów Fanpage poprzez funkcję „Nawiąż kontakt”.

1.6. przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal LinkedIn (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety, przesłały CV);

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Dane osobowe osób określonych w pkt II przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:

1.1. prowadzenia Fanpage’a, na warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company w celu informowania o aktywności Sklepu Internetowego, promowania wydarzeń które organizuje, budowania i utrzymywania społeczności z nią związanej;

1.2. zapewniania ciągłości komunikacyjnej z użytkownikami Fanpage’a za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu społecznościowego LinkedIn (funkcje komentowania, chatu, wiadomości, publikowania komentarza pod postami zamieszczonymi na Fanpage’u);

1.3. reklamy, marketingu produktów i usług oraz tworzenia i dbania o wizerunek marki;

1.4. analizy analitycznej dotyczącej funkcjonowania, popularności, sposób korzystania z Fanpage’a przez użytkowników;

1.5. ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2.W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych użytkowników miało nastąpić w innym celu, Administrator zobowiązuje się do każdorazowego uzyskania zgody użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

1. W celach określonych w pkt III, w zależności od ustawień konta konkretnego użytkownika, Administrator przetwarza następujące dane:

1.1. identyfikator (imię i nazwisko lub nick);

1.2. zdjęcie profilowe;

1.3. inne zdjęcia publikowane przez użytkowania;

1.4. dane kontaktowe;

1.5. miejsce zamieszkania;

1.6. miejsce pracy i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

1.7. wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

1.8. informacje o poszukiwanej pracy,

1.9. umiejętności i języki obce;

1.10. dane dotyczące metody i miejsca logowania do konta (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.)

1.11. osobiste preferencje;

1.12. styl życia i posiadane zainteresowania;

1.13. treść publikowanych komentarzy i postów;

1.14. anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera przypisany kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych  na portalu społecznościowym LinkedIn, a który zostaje pobrany i przetworzony z chwilą otwarcia Fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

1. Administrator danych może udostępniać dane osobowe wskazane w pkt IV:

1.1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,

1.2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

1.2.1. osobom którym na podstawie zawartych umów zlecił administrowanie Fanpage’m, dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

1.2.2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, marketingowe;

1.2.3. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla Fanpage’a, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych;

1.2.4. właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn tj., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn  (https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy);

1.2.5. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania LinkedIn’a i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG, co nie jest zależne od Administratora. Podstawą takiego transferu są stosowane przez LinkedIn standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

VII. Okres przechowywania danych

1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstaw ich przetwarzania. Z tego też względu:

1.1. dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przewarzane będą do czasu cofnięcia zgody;

1.2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;

1.3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;

1.4. dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie  z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

VIII. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem danych użytkownikom na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo do:

1.1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;

1.2. sprostowania swoich danych;

1.3. usunięcia swoich danych;

1.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;

1.5. przeniesienia swoich danych;

1.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

1.7. wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej gody przed jej cofnięciem;

1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez LinkedIn, związanych z użytkowaniem Fanpage’a (komentowanie, reagowanie na posty, wysłanie prywatnej wiadomości).

X. Informacja o współadministrowaniu danymi z LinkedIn Ireland Unlimited Company

1. Administrator i LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2 Irlandia) (dla użytkowników z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii) są wspólnymi Administratorami danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych dla celów statystycznych i reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a.

3. Zakres odpowiedzialności LinkedIn Ireland Unlimited Company za przetwarzanie danych we wskazanych celach obejmuje:

3.1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

3.2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

3.3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

3.4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

4.Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

4.1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

4.2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;

5. LinkedIn Ireland Unlimited Company udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company są dostępne na stronie: www.pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_flagship2_pulse_read_footer-privacy-policy

YOUTUBE

Klauzula informacyjna została przygotowana dla użytkowników profilu na portalu społecznościowym Youtube Sklepu Internetowego X-CAD pod nazwą „X-CAD_pl
– Oprogramowanie CAD/AutoCAD/D”, (dalej: „Fanpage”), administrowanego przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, (44-100), ul. Górnych wałów 42, KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17 www.youtube.com/channel/UCmY-lwmhypwoumlixWkKBTA

Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272669, (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: x-cad@x-cad.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej pod adresem: P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

1. Pod pojęciem użytkowników, których dane są przetwarzane rozumie się osoby, które w ramach użytkowania portalu Youtube:

1.1. dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”;

1.2. opublikowały swój komentarz lub reakcję pod którymkolwiek z postów/filmów zamieszczonych  na Fanpage’u lub komentarzy do tych postów/filmów;

1.3. udostępniły którykolwiek z postów/filmów zamieszczonych na Fanpage’u na swoim profilu;

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Dane osobowe osób określonych w pkt II przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:

1.1. prowadzenia Fanpage’a, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Google Ireland Limited, w celu informowania o aktywności Sklepu Internetowego, promowania wydarzeń które organizuje, budowania i utrzymywania społeczności z nią związanej;

1.2. zapewniania ciągłości komunikacyjnej z użytkownikami Fanpage’a za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu społecznościowego Youtube (funkcje komentowania, subskrypcji, publikowania komentarza pod postami zamieszczonymi na Fanpage’u);

1.3. reklamy, marketingu produktów i usług oraz tworzenia i dbania o wizerunek marki;

1.4. analizy analitycznej dotyczącej funkcjonowania, popularności, sposób korzystania z Fanpage’a przez użytkowników;

1.5. ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych użytkowników miało nastąpić w innym celu, Administrator zobowiązuje się do każdorazowego uzyskania zgody użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

1. W celach określonych w pkt III, w zależności od ustawień konta konkretnego użytkownika, Administrator przetwarza następujące dane:

1.1. identyfikator (imię i nazwisko lub nick);

1.2. zdjęcie profilowe;

1.3. dane kontaktowe;

1.4. dane dotyczące metody i miejsca logowania do konta (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki,  z której użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.)

1.5. osobiste preferencje;

1.6. treść publikowanych komentarzy i postów;

1.7. anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera przypisany kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych  na portalu społecznościowym Youtube, a który zostaje pobrany i przetworzony z chwilą otwarcia Fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

1. Administrator danych może udostępniać dane osobowe wskazane w pkt IV:

1.1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,

1.2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

1.2.1. osobom którym na podstawie zawartych umów zlecił administrowanie Fanpage’m, dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

1.2.2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, marketingowe;

1.2.3. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla Fanpage’a, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych;

1.2.4. właścicielowi portalu społecznościowego Youtube tj., na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Youtube  (policies.google.com/privacy?hl=pl);

1.2.5. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Youtube’a i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG, co nie jest zależne od Administratora. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Youtube standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

VII. Okres przechowywania danych

1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstaw ich przetwarzania. Z tego też względu:

1.1. dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przewarzane będą do czasu cofnięcia zgody;

1.2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;

1.3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;

1.4. dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie  z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

VIII. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem danych użytkownikom na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo do:

1.1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;

1.2. sprostowania swoich danych;

1.3. usunięcia swoich danych;

1.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;

1.5. przeniesienia swoich danych;

1.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

1.7. wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej gody przed jej cofnięciem;

1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez Youtube, związanych z użytkowaniem Fanpage’a (komentowanie, reagowanie na posty, wysłanie prywatnej wiadomości).

X. Informacja o współadministrowaniu danymi z Google Ireland Limited

1. Administrator i Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) (dla użytkowników z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii), są wspólnymi Administratorami danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych dla celów statystycznych i reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a.

3. Zakres odpowiedzialności Google Ireland Limited za przetwarzanie danych we wskazanych celach obejmuje:

3.1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

3.2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

3.3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

3.4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

4.1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

4.2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;

5. Google Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Google Ireland Limited są dostępne na stronie: policies.google.com/privacy?hl=pl