POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD.pl

I. Informacje ogólne

1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, tj. spółka pod firmą P.A. NOVA SA z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

II. Dane przetwarzane

1. W zależności od celu przetwarzania, Usługodawca przetwarza następujące dane Klienta:

1.2. imię, nazwisko i adres e-mail – w celu założenia Konta;

1.3. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres dostawy (w przypadku Klienta będącego Konsumentem), imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego adres dostawy (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu założenia realizacji Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową,

1.4. imię, nazwisko, adres e-mail – w celu obsługi zapytań lub zgłoszeń;

1.5. adres IP, adres e-mail – prowadzenia działań marketingowych, analitycznych przez Usługodawcę, w tym w oparciu o personalizację przekazów marketingowych (profilowanie);

1.6.  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres dostawy (w przypadku Klienta będącego Konsumentem), imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego adres dostawy (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Usługodawcą a Klientem;

1.7.  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres dostawy (w przypadku Klienta będącego Konsumentem), imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego adres dostawy (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach;

1.8.  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego (w przypadku Klienta będącego Konsumentem) imię i nazwisko i/lub firma NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu wsparcia, realizacji procesów płatności;

1.9. … dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego.

III. Cele przetwarzania danych

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:

1.2. zawarcia i realizacji umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem, w tym realizacji Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową lub umowy świadczenia Usług Elektronicznych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

1.3. obsługi zapytań lub zgłoszeń Klienta na podstawie działań podejmowanych na jego żądanie, w przypadku, gdy zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO obsługi zapytań lub zgłoszeń Klienta, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w celu prowadzenia komunikacji z Klientem, w przypadku, gdy jego zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.4. prowadzenia działań marketingowych, analitycznych przez Usługodawcę, w tym w oparciu o personalizację przekazów marketingowych (profilowanie) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.5. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Usługodawcą a Klientem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.6. wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

1.7. wsparcia, realizacji procesów płatności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.8. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2. Podanie danych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie niektórych danych może uniemożliwić skontaktowanie się z Klientem przez Usługodawcę, skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową lub umowy świadczenia Usług Elektronicznych.

IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

1. Usługodawca udostępnia dane Klienta uprawnionym do tego organom państwowym, a w szczególności organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

2. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym. Ponadto powierzenie danych osobowych Klienta może nastąpić na rzecz Zaufanych Partnerów, na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem.

2.1. Zaufanymi Partnerami są: Kei.pl Sp. z o.o., EMK service, TD SYNNEX Poland Sp. z o.o., Autodesk Sp. z o.o., CADprofi A. Czubek, J. Kosiorek s.c., SmartTech,  Man and Machine Software, 3Dconnexion Polska Sp. z o.o., 3DGence Sp. z o.o., DHL Sp. z o.o.

V. Prawo dostępu do danych osobowych

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, na podstawie art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO, usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przez RODO, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Login i hasło do Konta są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

5. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer V3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klienta.

7. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym X-CAD są automatycznie zapisywane w historii zamówień. Zakres danych zbieranych przy składaniu zamówienia opisany jest w punkcie 2.3.2. regulaminu.

9. Twoje zamówienia to zakładka na Koncie Klienta, do którego klient ma wgląd jeśli dokonał rejestracji konta przed zakupem.

10. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail x-cad@x-cad.pl .

11. W momencie wycofanie zgody na zapisywanie historii zamówień, historia zamówień nie będzie przypisywana do adresu e-mail lub Konta założonego w Sklepie Internetowym.

VII. Sieć społecznościowa

1. W Sklepie Internetowym znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Linkedin, Youtube („Social Plugins”).

2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Klienta połączy Klienta bezpośrednio z tym serwisem.

3. Jeśli podczas wizyty w Sklepie Internetowym Klient kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem Konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na koncie Klienta w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Klienta i które Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

6. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych są dostępne TUTAJ.

VIII. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Zmiany postanowień Polityki Prywatności następują w trybie określonym w pkt 9.4. Regulaminu.