REGULAMIN USŁUG 3D SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD.PL
Obowiązuje od dnia 13.03.2024 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. ZAMÓWIENIA
3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
4. MODEL 3D
5. SPOSÓB PŁATNOŚCI
6. TRANSPORT/WYSYŁKA
7. REKLAMACJE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KLIENCI INNI NIŻ KONSUMENCI
8. REKLAMACJE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KONSUMENCI
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa:

1.1.1. Zasady korzystania z Usług 3D, oferowanych w Sklepie Internetowym, dostępne w serwisie internetowym www.x-cad.pl, prowadzonym przez spółkę P.A. NOVA S.A.

1.1.2. Ogólne warunki świadczenia Usług 3D przez P.A. NOVA S.A.

1.2. Definicje:

1.2.1. REGULAMIN USŁUG 3D – niniejszy regulamin.

1.2.2. REGULAMIN – regulamin Sklepu Internetowego dostępny w Serwisie w domenie: www.x-cad.pl/regulamin/

1.2.3. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.x-cad.pl, umożliwiający użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Sklepie Internetowym.

1.2.4. USŁUGODAWCA – spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości), adres e-mail: news_it@panova.pl, tel. 324004102

1.2.5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę o Usługę 3D lub zamierza ją zawrzeć poprzez złożenie Zamówienia.

1.2.6. KONSUMENT – osoba fizyczna, zawierająca Umowę o Usługę 3D w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.7. MODEL 3D – przeznaczony do druku 3Di/lub skanowania 3D plik dostarczony przez Klienta.

1.2.8. USŁUGA 3D – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której przedmiotem jest skanowanie 3D i/lub drukowanie 3D, której szczegółowy zakres określony jest w opisie usługi udostępnionym w Sklepie Internetowym.

1.2.9. OBIEKT 3D – model 3D, który otrzymał fizyczną formę przy wykorzystaniu drukarki 3D i/lub skanera 3D obsługiwanej przez Usługodawcę.

1.2.10. UMOWA O USŁUGĘ 3D – umowa o świadczenie usług 3D prezentowanych w Sklepie Internetowym, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

1.2.11. FORMULARZ USŁUGI 3D – formularz wypełniony i przesłany przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający informacje niezbędne do złożenia Zamówienia, z załączonym Modelem 3D.

1.2.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Usługę 3D.

1.2.13. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – oznacza fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (znajduje zastosowanie do Umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.);

2. ZAMÓWIENIA

2.1. Procedura zawarcia Umowy o Usługę 3D zostaje zainicjowana przez Klienta poprzez przesłanie Formularza Usługi 3D lub przesłanie e-maila zgłoszeniowego na adres x-cad@x-cad.pl.

2.2. Przesłanie Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o Usługę 3D.

2.3. Korzystanie z Formularza Usługi 3D rozpoczyna się od momentu wyboru przez Klienta Usługi 3D z oferty usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Przesłanie Formularza Usługi 3D następuje po obowiązkowym wypełnieniu przez Klienta Formularza Usługi 3D w zakresie danych wskazanych w pkt 2.4. Regulaminu Usług 3D), załączeniu Modelu 3D (pkt 4.1.-4.5. Regulaminu Usług 3D), złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i Regulaminu Usług 3D oraz kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „wyślij” – do tego momentu Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych.

2.4. W Formularzu Usługi 3D / e-mailu zgłoszeniowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

2.4.1. w przypadku Konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

2.4.2. w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem: imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

2.5. W przypadku, gdy przesłany Formularz Usługi 3D / e-mail zgłoszeniowy zawiera braki lub błędy w zakresie wskazanym w pkt. 2.3. – 2.4. Regulaminu Usług 3D, Usługodawca za pomocą e-maila, według własnego wyboru: 1) odmówi przyjęcia Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego; albo 2) wezwie Klienta do uzupełnienia braków lub poprawy błędów. Do czasu uzupełnienia wskazanych braków lub usunięcia błędów Formularz Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego będzie traktowany jako niezłożony.

2.6. W przypadku, gdy Model 3D załączony do Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego zawiera błędy, w szczególności w zakresie formatu i/lub rozmiaru, o których mowa w pkt. 4.1. Regulaminu Usług 3D, Usługodawca za pomocą e-maila, według własnego wyboru: 1) odmówi przyjęcia Modelu 3D; albo 2) wezwie Klienta do poprawy błędów/naniesienia poprawek w Modelu 3D; albo 3) poinformuje Klienta o błędach/nieprawidłowościach Modelu 3D pozostawiając Klientowi decyzję czy mimo błędów/nieprawidłowości chce skorzystać z Usługi 3D. Do czasu usunięcia błędów/naniesienia poprawek Model 3D będzie traktowany jako niezałączony do Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego.

2.7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego. Usługodawca poinformuje Klienta e-mailem o odmowie przyjęcia Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego.

2.8. Po przesłaniu Formularza Usługi 3D / e-maila zgłoszeniowego, Klient otrzyma od Usługodawcy zwrotny e-mail zawierający wycenę Usługi 3D wraz z wycenę transportu/wysyłki oraz przewidywanym terminem wykonania Usługi 3D.

2.9. Po otrzymaniu e-maila, o którym mowa w pkt. 2.8. Regulaminu Usług 3D, Klient może złożyć Zamówienie poprzez przesłanie zwrotnego e-mail.

2.10. Usługodawca w formie zwrotnego e-maila potwierdza przyjęcie Zamówienia.

2.11. Umowa o Usługę 3D zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia.

2.12. W przypadku złożenia większej liczby Zamówień, Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

3.1. W trakcie procesu składania Zamówienia przez Klienta, jak również po przyjęciu zamówienia przez Usługodawcę, Usługodawca może nie zaakceptować lub anulować Zamówienie z przyczyn technicznych lub jakichkolwiek innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy Model 3D stanowi naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu Usług 3D lub przepisów obowiązującego prawa lub z powodu braku dokonania przedpłaty przez Klienta.

3.2. Klient ze względu na indywidualny charakter usługi wykonywanej przez Usługodawcę, nie może anulować swojego Zamówienia po rozpoczęciu wytwarzania Obiektu 3D przez Usługodawcę.

4. MODEL 3D

4.1. Model 3D dla poprawnego przetworzenia przez Sklep Internetowy musi być zapisany w formacie: IPT, IGES, SAT, STP, STL. Maksymalny rozmiar Modelu 3D to: 20 MB. W przypadku, gdy rozmiar Modelu 3D przekracza 20 MB Usługodawca ma prawo skontaktować się e-mailowo bądź telefonicznie z Klientem w celu udostępnienia przestrzeni do eksportu Modelu 3D.

4.2. Przesyłając za pośrednictwem Sklepu Internetowego Model 3D Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej, niezbywalnej licencji do przeglądania Modelu 3D pod kątem technicznej poprawności (obejmującej, ale nie ograniczającej się do sprawdzenia błędów technicznych Modelu 3D), oraz do użycia Modelu 3D w celu wytworzenia Obiektu 3D, w celu realizacji Zamówienia przez Usługodawcę.

4.3. Klient oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa do przekazania licencji bez naruszenia któregokolwiek z praw osób trzecich w tym, wszelkich praw do ochrony prywatności, praw do publikacji czy praw własności intelektualnej (w tym praw autorskich, patentu, prawa do wzoru, prawa do znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub jakichkolwiek innych praw chroniących własność).

4.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Model 3D, który dostarcza Usługodawcy. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed dostarczaniem Modelu 3D należącego do grupy zakazanych Modeli 3D. W sytuacji, gdy Usługodawca otrzyma zakazany Model 3D od Klienta może odmówić wykonania Usługi 3D.

4.5. Model 3D należy do grupy zakazanych w szczególności, gdy:

4.5.1. narusza prawa osób trzecich, w tym m.in. prawo do prywatności lub praw własności intelektualnej (w tym wszelkie prawa autorskie, patenty, prawo do wzoru, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub jakichkolwiek innych praw własności), praw rozpowszechniania,

4.5.2. zawiera treści naruszające dobre obyczaje, w szczególności wprowadzające w błąd, noszące znamiona nękania rasowego, obraźliwe, szkodliwe dla nieletnich, zniesławiające lub oszczercze,

4.5.3. zawiera informacje na temat lub odnoszące się do broni palnej lub jakiejkolwiek innej broni,

4.5.4. zawiera konie trojańskie, wirusy, robaki lub inne szkodliwe oprogramowania,

4.5.5. pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

5. SPOSÓB PŁATNOŚCI

5.1. Płatności za zamówione Usługi 3D dokonywane są w walucie polskiej PLN, chyba że dla poszczególnych Usług 3D przewidziana jest w Sklepie Internetowym możliwość zapłaty również w walucie Euro.

5.2. Płatności za zamówione Usługi 3D, dokonywane w walucie polskiej PLN, Klient dokonuje przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A. 84 1050 1070 1000 0090 8328 6956

5.3. Jeżeli w Sklepie Internetowym przewidziana jest możliwość płatność w walucie Euro, to płatności wykonywane w tej walucie, Klient dokonuje przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603
Swift Code: INGBPLPW
IBAN: PL 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603

5.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności z tytułu Umowy o Usługę 3D z góry, chyba, że Umowa o Usługę 3D stanowi inaczej.

5.5. Usługodawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat w wysokości wynikających z cenników lub regulaminów operatorów lub podmiotów obsługujących realizację płatności.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu Usług 3D oznacza zgodę Klienta na otrzymywania faktur w formie elektronicznej na wskazany w Formularzu Usług 3D adres poczty elektronicznej.

5.7. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o Usługę 3D. Niedokonanie płatności w powyższym terminie uprawnia Usługodawcę do odstąpienia od Umowy o Usługę 3D i dochodzenia od Klienta kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem wykonania Usługi 3D.

6. TRANSPORT / WYSYŁKA

6.1. Transport/wysyłka Obiektu 3D dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą.

6.2. Obiekt 3D dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Usługi 3D.

6.3. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby transportu/wysyłki:

6.3.1. przesyłka kurierska,

6.3.2. dowóz przez Usługodawcę.

6.4. Klient ma prawo odebrać Obiekt 3D osobiście w siedzibie Usługodawcy: ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Usługodawcą w formie e-mail bądź telefonicznie.

6.6. Transport/wysyłka Obiektu 3D do Klienta jest odpłatna. Koszty transportu/wysyłki Zamówienia są wskazywane Klientowi przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z pkt. 2.10. Regulaminu Usług 3D.

6.7. Czas realizacji Zamówienia wskazywany jest Klientowi przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z pkt. 2.8. Regulaminu Usług 3D.

7. REKLAMACJE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KLIENCI INNI NIŻ KONSUMENCI/PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDULANI

7.1. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami / Przedsiębiorcami Indywidulanymi wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi.

8. REKLAMACJE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KONSUMENCI/PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDULANI

8.1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania Obiektu 3D pozbawionego wad.

8.2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty wydania mu danego Obiektu 3D przez Usługodawcę.

8.3. Konsument ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres Usługodawcy: ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub w formie wiadomości e-mail na adres: x-cad@x-cad.pl

8.4. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien odesłać wadliwy Obiekt 3D przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na adres Usługodawcy: ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice.

8.5. Reklamacja powinna zawierać: 1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 2) żądanie Konsumenta; oraz 3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta.

8.7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Stanowisko w przedmiocie zgłoszonej reklamacji Usługodawca przesyła na adres e-mail Konsumenta wskazany w Formularzu Usług 3D.

8.8. Postanowienia pkt 8.1.-8.7. Regulaminu stosuje się także do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o Usługę 3D za pośrednictwem e-maila przesłanego na adres Usługodawcy najpóźniej przed rozpoczęciem wytwarzania Obiektu 3D przez Usługodawcę.

9.2. Odstąpienie od Umowy o Usługę 3D przez Klienta po rozpoczęciu przez Usługodawcę wytwarzania Obiektu 3D skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej ceny za Obiekt 3D.

9.3. Konsumentowi/Przedsiębiorcy Indywidualnemu, ze względu na indywidualny charakter usługi wykonywanej przez Usługodawcę – usługi wykonywanej według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy Indywidualnego, nie przysługuje prawo od odstąpienia umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce Prywatności, dostępnej w Sklepie Internetowym w domenie: www.x-cad.pl/polityka-prywatnosci/.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin Usług 3D jest dostępny na stronie internetowej www.x-cad.pl.

11.2. Regulamin Usług 3D stanowi integralną część Umowy o Usługę 3D.

11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Usług 3D. Wszelkie zmiany Regulaminu Usług 3D wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.x-cad.pl.

11.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usług 3D mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.