REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD.PL
Obowiązuje od dnia 13.03.2024 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY I UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
4. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI
5. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT I USŁUGI ELEKTRONICZNE. PROCEDURA REKLAMACYJNA
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY/ UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
8. DANE OSOBOWE
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
11. ZAŁĄCZNIK NR 1 – POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD
12. ZAŁĄCZNIK NR 2 – POLITYKA COOKIES
13. ZAŁĄCZNIK NR 3 – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
14. ZAŁĄCZNIK NR 4 – OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ ON-LINE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.x-cad.pl. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości), adres e-mail: x-cad@x-cad.pl, tel. + 48 696 00 55 00.

1.2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Definicje:

1.3.1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.x-cad.pl.

1.3.2. USŁUGODAWCA – spółka pod firmą P.A. NOVA S.A z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

1.3.3. USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie.

1.3.4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która, korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym korzystając z niego, zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Usługę Szkoleniową.

1.3.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zawierana lub zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, treść cyfrowa, usługa lub prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.3.8. MATERIAŁY – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności komentarze, opinie, zdjęcia itp.

1.3.9. SUBSKRYPCJA DESKTOP SUBSCRIPTION/LICENCJA CZASOWA – treść cyfrowa zapewniająca dostęp do pełnej wersji oprogramowania firmy Autodesk, zgodnie z aktualną ofertą firmy Autodesk.

1.3.10. REGULAMIN – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1.3.11. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie Internetowym.

1.3.12. KONTO – część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

1.3.13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz interaktywny dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, sposobu dostawy i płatności.

1.3.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym lub mailowo, zmierzające do zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży lub Umowy o Usługę Szkoleniową.

1.3.15. DZIEŃ ROBOCZY – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.16. UMOWA O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ – umowa o świadczenie usług szkoleniowych w postaci szkoleń online lub szkoleń stacjonarnych, opisanych w Sklepie Internetowym, zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.17. SZKOLENIE – usługa szkoleni świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której szczegółowy zakres określony jest w opisie usługi udostępnionym w Sklepie Internetowym, w tym usługa szkoleniowa on-line (dodatkowe postanowienia dotyczące szkoleń on-line zostały określone w Ogólnych Warunkach Szkoleń ON-LINE, które stanowią załącznik do Regulaminu).

1.3.18. UCZESTNIK – osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Szkoleniu.

1.3.19. PRZEDSIĘBIORCA INDYWIDUALNY – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (znajduje zastosowanie do Umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.)

1.3.20. NEWSLETTER – nieodpłatna usługa cyfrowa, świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu na rzecz Klienta informacji handlowych, dotyczących oferty Usługodawcy.

1.4. Warunki techniczne

1.4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

1.4.1.1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

1.4.1.2. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

1.4.1.3. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

1.4.1.4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

1.4.2. Połączenie telefoniczne z Usługodawcą możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

1.4.3. W przypadku wydania Sklepu Internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Sklepu Internetowego mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Sklepu Internetowego (w przypadku braku Rejestracji). W każdym powyższym przypadku umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2.2. Konto

2.2.1. W celu złożenia Zamówienia Klient może założyć Konto w Sklepie Internetowym. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz Rejestracji. W procesie Rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Rejestracja Konta jest nieodpłatna.

2.2.2. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Usługodawcy powiadomienie na adres e-mail o zarejestrowaniu Konta.

2.3. Formularz Zamówienia

2.3.1. Usługa Elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

2.3.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się od momentu dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu Klient ma możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: 1) w przypadku Konsumenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowym, miasto, państwo), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres dostawy 2) w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem: imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowym, miasto, państwo), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres dostawy.

2.4. Newsletter

2.4.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia lub w terminie późniejszym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w odpowiedniej zakładce na Koncie. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu.

2.4.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Newslettera w formie telefonicznej lub e-mailem. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera w powyższym trybie jest równoznaczna w wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie otrzymywania Newslettera.

2.5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Klient, który zarejestrował Konto i dokonał zakupu może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym zamieszczać komentarze, opinie i materiały w Sklepie Internetowym. Zamieszczane Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. Niedozwolone jest umieszczanie Materiałów o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, powinny być merytoryczne i dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

2.7. Klient zamieszczając Materiał na kartach Sklepu Internetowego jednocześnie oświadcza: (1) iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; (2), udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Usługodawcy. Klientowi z tytułu udzielenia Usługodawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

2.8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter i treść zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Materiałów. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Usługodawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Sklepie Internetowym przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez moderatora) weryfikacji treści Materiałów przesłanych przez Klienta w tym weryfikacji czy określony Materiał przesłany przez Klienta, został przesłany przez Klienta, który nabył określony produkt od Usługodawcy, czy też nie, w ten sposób Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie na temat zakupionych Produktów lub Usług Szkoleniowych pochodziły od Klientów, którzy je nabyli. Powyższe dotyczy w szczególności weryfikacji tych Materiałów, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Materiałów.

2.10. Usługodawca uprawniony jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu oraz treści, które zostaną uznane przez Usługodawcę za sprzeczne z prawdą lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

2.11. Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów i nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

2.12. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

2.13. Na żądanie Klienta zgłoszone na adres e-mail Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

2.14. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.14.1. Każda ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

2.14.2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgłaszając żądanie usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

2.14.3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie, w terminie 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.

2.14.4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia.

2.14.5. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie.

3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY I UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Usługę Szkoleniową następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Dostępne są następujące metody przyjmowania Zamówień w Sklepie Internetowym:

3.1.1. za pośrednictwem elektronicznego Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3. Regulaminu, 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu,

3.1.2. za pośrednictwem e-maila: x-cad@x-cad.pl lub szkolenia@x-cad.pl, 24h/dobę, 7 dni w tygodniu,

3.2. W przypadku złożenia Zamówienia w formie wskazanej w pkt 3.1.2. Regulaminu, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z postanowieniami pkt 2.3.2. Regulaminu oraz wskazania nazwy zamawianego Produktu zgodnie z jego opisem wskazanym w Sklepie Internetowym. Ponadto w Zamówieniu składanym w formie wskazanej w pkt 3.1.2. Regulaminu, Klient zobowiązany jest zawrzeć treść oświadczeń wskazanych w pkt 3.3. Regulaminu. W przypadku Zamówienia zawierającego braki, Usługodawca za pomocą e-maila, według własnego wyboru może 1) odmówić przyjęcia Zamówienia; albo 2) wezwać Klienta do uzupełnia braków. Do czasu uzupełnienia wskazanych braków Zamówienie będzie traktowane jako niezłożone.

3.3. W przypadku Umowy Sprzedaży Klient składając Zamówienie jednocześnie oświadcza, że:

3.3.1. zapoznał się i akceptuje Regulamin.

3.3.2. wyraził zgodę na dostarczenie Produktu w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, – dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego, w przypadku, gdy Produktem jest treść cyfrowa.

3.4. W przypadku Umowy o Usługę Szkoleniową Klient składając Zamówienie jednocześnie oświadcza, że:

3.4.1. zapoznał się i akceptuje Regulamin.

3.4.2. wyraża zgodę na realizację Usługi Szkoleniowej w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową,- dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego, w przypadku, gdy Produktem jest usługa cyfrowa.

3.5. Cena Produktu/Szkolenia uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego wyrażona jest w walucie polskiej PLN (opcjonalnie również w Euro) i podana jest w wartości netto oraz brutto z wyszczególnieniem VAT. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto. Łączna cena wraz z podatkami i ewentualnymi kosztami dostawy Produktu/Szkolenia będącego przedmiotem Zamówienia, jest potwierdzana w chwili przesłania przez Usługodawcę e-maila z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma zwrotny e-mail potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez przesłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.

3.6.1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przekazania Zamówienia do realizacji. Przekazanie Zamówienia do realizacji następuje – w przypadku skorzystania z płatności ekspresowych – bezpośrednio po ich zrealizowaniu, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – bezpośrednio po zaksięgowaniu środków na rachunku Usługodawcy. Wraz z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania jego zgody na dostarczanie treści cyfrowych powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

3.6.2. Umowa o Usługę Szkoleniową zostaje zawarta po łącznym spełnieniu się następujących przesłanek: 1) otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia 2) wyboru przez Klienta dostępnego terminu Szkolenia wskazanego w opisie Szkolenia, co następuje poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości e-mail z informacją o wybranej dacie.

3.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową lub zmiany terminu Szkolenia, w terminie do dnia poprzedzającego wybraną przez Klienta datę Szkolenia, jeżeli:

3.8.1. na wybrany przez Klienta termin Szkolenia nie zarejestruje się odpowiednia liczba Uczestników określona w opisie Szkolenia.

3.8.2. z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy Szkolenie nie może odbyć się w wybranym przez Klienta terminie.

3.8.3. Konsument nie ureguluje płatności w terminie wskazanym w pkt 4.5.1. Regulaminu.

3.9. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową w trybie pkt 3.8. Regulaminu, Usługodawca zwróci, przelewem na konto Klienta, wniesione przez niego płatności w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową.

3.10. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania Umowy Sprzedaży przez Usługodawcę o więcej niż 7 dni lub w przypadku zmiany ceny/terminu zamówionego Produktu/Szkolenia Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową powinno być złożone w formie pisemnej. Jeżeli Klient odstąpi od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową, to Usługodawca zwróci, przelewem na konto Klienta, wniesione przez niego płatności za Produkt/Szkolenie w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta/Umowy o Usługę Szkoleniową.

3.11. Klient może zmienić wybrany termin Szkolenia wyłącznie po uzgodnieniu nowego terminu z Usługodawcą (e-mail lub telefonicznie).

3.12. Odstąpienie od Umowy o Usługę Szkoleniową przez Klienta

3.12.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o Usługę Szkoleniową (zrezygnować z udziału w Szkoleniu) za pośrednictwem e-maila przesłanego na adres szkolenia@x-cad.pl lub x-cad@x-cad.pl, najpóźniej na 7 dni przed wybraną datą Szkolenia. Odstąpienie w późniejszym terminie lub brak stawiennictwa na Szkoleniu skutkuje obowiązkiem zapłaty pełnej ceny za Szkolenie. Postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają prawom Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidulanego wskazanym w pkt. 7.1. Regulaminu.

3.12.2. Postanowienia pkt 3.12.1. Regulaminu w zakresie obowiązku zapłaty pełnej ceny nie dotyczą Konsumentów oraz Przedsiębiorców Indywidulanych.

3.12.3. W przypadku niestawiennictwa Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidulanego na Szkoleniu lub odstąpienia od Umowy o Usługę Szkoleniową poza terminami wskazanymi w Regulaminie, Usługodawca uprawniony jest do żądania od Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidulanego zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem Szkolenia dla Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidulanego.

4. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

4.1. Płatności za zamówione Produkty/Szkolenia dokonywane są w walucie polskiej PLN, chyba że dla poszczególnych Produktów/Szkoleń przewidziana jest w Sklepie Internetowym możliwość zapłaty również w walucie Euro.

4.2. Płatności za zamówione Produkty/Szkolenia, dokonywane w walucie polskiej PLN, Klient dokonuje przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A. 84 1050 1070 1000 0090 8328 6956

4.3. Jeżeli w Sklepie Internetowym przewidziana jest możliwość płatność w walucie Euro, to płatności wykonywane w tej walucie, Klient dokonuje przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Usługodawcy:

ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603
Swift Code: INGBPLPW
IBAN: PL 65 1050 1230 1000 0090 3055 0603

4.4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży z góry, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.5. Płatności z tytułu Umowy o Usługę Szkoleniową

4.5.1. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu Umowy o Usługę Szkoleniową z góry, najpóźniej w terminie 7 dni przed wybraną datą Szkolenia. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, płatność będzie dokonywana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę po zawarciu Umowy o Usługę Szkoleniową. Brak zapłaty w terminie uprawnia Usługodawcę do odmowy dopuszczenia Konsumenta do udziału w Szkoleniu.

4.5.2. Klient będący przedsiębiorcą zobowiązany do dokonania płatności z tytułu Umowy o Usługę Szkoleniową na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę po zakończeniu Szkolenia. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że strony indywidualnie uzgodnią inny termin płatności.

4.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Klienta na otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Produkt dostarczany jest w formie elektronicznej lub poprzez odbiór osobisty (pkt. 5.2.1. Regulaminu) – wówczas Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem Produktu, a zamówiony Produkt dostarczany jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Koszty dostawy Produktu są przedstawione Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu nieposiadającego formy elektronicznej:

5.2.1. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta dostępny jest pod adresem: ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00, bezpłatny.

5.2.2. Przesyłka pocztowa, za dodatkową opłatą, z wyłączeniem formy za pobraniem, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.2.3. Przesyłka kurierska za dodatkową opłatą, z wyłączeniem formy za pobraniem, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.3. Termin dostawy Produktu wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, należy przyjąć najdłuższy podany termin dostawy. Początek terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny za zakupiony Produkt.

5.4. O terminie gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta jednej z opcji odbioru osobistego (pkt. 5.2.1. Regulaminu), Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową na wskazany przez Klienta adres e-maila w Formularzu Zamówienia.

5.5. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu Konsumentowi/Przedsiębiorcy Indywidualnemu przechodzą na Konsumenta/Przedsiębiorcę Indywidualnego korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, to Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności spisać protokół szkody w obecności przewoźnika.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT I USŁUGI ELEKTRONICZNE. PROCEDURA REKLAMACYJNA.

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego oraz reklamację dotyczące Produktu, Klient może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: x-cad@x-cad.pl.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych – przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.3. Klient wysyłając reklamację do Usługodawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/siedziby oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, opis wady, datę wystąpienia wady.

6.4. Reklamowany Produkt nie może nosić śladów używania, kopiowania, musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony. Oprogramowanie Produktu nie może nosić znamion użytkowania (nie mogą być usunięte oryginalne opakowania, etykiety) i nie może być zarejestrowane u producenta tego oprogramowania.

6.5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej złożenia.

6.6. Klient obowiązany jest dostarczyć Usługodawcy zareklamowany Produkt, na własny koszt, na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania/zainstalowania, dostarczenie Produktu przez Klienta jest niemożliwe bądź utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Usługodawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Indywidualnym zostaje wyłączona.

6.8. Każdy Produkt dostępny w Sklepie Internetowym objęty jest gwarancją producenta Produktu, udzielaną na zasadach określonych przez producentów konkretnych Produktów. Informacje o okresie trwania gwarancji znajdują się w dokumentacji technicznej do każdego Produktu.

6.9. W przypadku sprzedaży treści cyfrowych Usługodawca jest wyłącznie ich dystrybutorem. Dystrybutor nie jest licencjodawcą treści cyfrowych.

6.9.1. Umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

6.9.1. Umowa licencyjna z licencjodawcą jest zawierana w przypadku akceptacji umowy podczas instalowania treści cyfrowych.

6.10. W przypadku sprzedaży treści cyfrowych na nośniku materialnym, Usługodawca odpowiada tylko za wady nośnika, na których ta treść jest utrwalona – na przykład płyty CD. Usługodawca nie odpowiada za wady treści na tym nośniku.

6.11. Za wady treści cyfrowych, odpowiada licencjodawca tych treści.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY/UMOWY O USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

7.1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży/Umowę o Usługę Szkoleniową w Sklepie Internetowym, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów dostarczenia (opakowania, zabezpieczenia i nadania) produktu do Usługodawcy na adres wskazany w pkt. 7.6. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice.

7.1.2. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W takim przypadku Usługodawca zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego produktu do Klienta.

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową rozpoczyna się:

7.3.1. dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

7.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową uważa się ją za niezawartą.

7.5. Usługodawca ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności za Produkt/Szkolenie, związane z Umową Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową, od której Konsument odstąpił. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że strony ustaliły inaczej. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Usługodawcy (na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice) lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów:

7.8.1. której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo zapisane na informatycznych nośnikach danych (programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu) jeśli Konsument usunął ich oryginalne opakowanie i/lub opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.8.2. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7.8.3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

7.8.4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku,

7.8.5. o świadczenie usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

7.9. w przypadku, gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, która to umowa do czasu złożenia oświadczenia nie została wykonana przez Usługodawcę w całości, Usługodawca może obciążyć Konsumenta poniesionymi przez Usługodawcę uzasadnionymi kosztami świadczenia usług, obliczonych proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uwzględnionej w umowie.

7.10. Postanowienia pkt 7.1. – 7.9. Regulaminu stosuje się także do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA

8.1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady ochrony prywatności zostały uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, która stanowi integralną część Regulaminu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.x-cad.pl.

9.2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Usługodawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży/Umowy o Usługę Szkoleniową. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn np: zmiany przepisów prawa; zmiany asortymentu, sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

9.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.x-cad.pl. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni komunikatem, do którego dołączona zostanie nowa treść Regulaminu. Komunikat zostanie wysłany do Klientów na adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie Regulaminu. Każdy z Klientów, który nie zgadza się na zmianę treści zapisów Regulaminu może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

9.5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wyłączne prawa do treści udostępnianych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

9.6. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest chroniona prawami autorskimi.

9.7. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl/

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.10. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

9.10.1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności Sklepu Internetowego X-CAD;

9.10.2. Załącznik nr 2 – Polityka cookies;

9.10.3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników Fanpage’a Sklepu Internetowego X-CAD w serwisie społecznościowym Facebook;

9.10.3. Załącznik nr 4 – Ogólne warunki szkoleń on-line.

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Adresat: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice, e-mail: x-cad@x-cad.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD.pl

I. Informacje ogólne

1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, tj. spółka pod firmą P.A. NOVA SA z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17, REGON: 003529385, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (wpłacony w całości).

II. Dane przetwarzane

1. W zależności od celu przetwarzania, Usługodawca przetwarza następujące dane Klienta:

1.2. imię, nazwisko i adres e-mail – w celu założenia Konta;

1.3. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres dostawy (w przypadku Klienta będącego Konsumentem), imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego adres dostawy (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu założenia realizacji Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową,

1.4. imię, nazwisko, adres e-mail – w celu obsługi zapytań lub zgłoszeń;

1.5. adres IP, adres e-mail – prowadzenia działań marketingowych, analitycznych przez Usługodawcę, w tym w oparciu o personalizację przekazów marketingowych (profilowanie);

1.6.  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres dostawy (w przypadku Klienta będącego Konsumentem), imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego adres dostawy (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Usługodawcą a Klientem;

1.7.  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres dostawy (w przypadku Klienta będącego Konsumentem), imię i nazwisko i/lub firma, NIP, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego adres dostawy (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach;

1.8.  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego (w przypadku Klienta będącego Konsumentem) imię i nazwisko i/lub firma NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem) – w celu wsparcia, realizacji procesów płatności;

1.9. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego.

III. Cele przetwarzania danych

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:

1.2. zawarcia i realizacji umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem, w tym realizacji Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową lub umowy świadczenia Usług Elektronicznych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

1.3. obsługi zapytań lub zgłoszeń Klienta na podstawie działań podejmowanych na jego żądanie, w przypadku, gdy zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO obsługi zapytań lub zgłoszeń Klienta, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w celu prowadzenia komunikacji z Klientem, w przypadku, gdy jego zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.4. prowadzenia działań marketingowych, analitycznych przez Usługodawcę, w tym w oparciu o personalizację przekazów marketingowych (profilowanie) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.5. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Usługodawcą a Klientem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.6. wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

1.7. wsparcia, realizacji procesów płatności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

1.8. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2. Podanie danych przez Klienta ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie niektórych danych może uniemożliwić skontaktowanie się z Klientem przez Usługodawcę, skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży, Umowy o Usługę Szkoleniową lub umowy świadczenia Usług Elektronicznych.

IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych

1. Usługodawca udostępnia dane Klienta uprawnionym do tego organom państwowym, a w szczególności organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

2. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami, a także powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym. Ponadto powierzenie danych osobowych Klienta może nastąpić na rzecz Zaufanych Partnerów, na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem.

2.1. Zaufanymi Partnerami są: Kei.pl Sp. z o.o., EMK service, TD SYNNEX Poland Sp. z o.o., Autodesk Sp. z o.o., CADprofi A. Czubek, J. Kosiorek s.c., SmartTech,  Man and Machine Software, 3Dconnexion Polska Sp. z o.o., 3DGence Sp. z o.o., DHL Sp. z o.o.

V. Prawo dostępu do danych osobowych

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, na podstawie art. 16 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO, usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przez RODO, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Login i hasło do Konta są poufne i winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

5. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer V3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest kodowana, a następnie dekodowana.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klienta.

7. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym X-CAD są automatycznie zapisywane w historii zamówień. Zakres danych zbieranych przy składaniu zamówienia opisany jest w punkcie 2.3.2. regulaminu.

9. Twoje zamówienia to zakładka na Koncie Klienta, do którego klient ma wgląd jeśli dokonał rejestracji konta przed zakupem.

10. Aby wycofać zgodę na zapisywanie historii Zamówień należy przesłać swoje żądanie na adres e-mail x-cad@x-cad.pl .

11. W momencie wycofanie zgody na zapisywanie historii zamówień, historia zamówień nie będzie przypisywana do adresu e-mail lub Konta założonego w Sklepie Internetowym.

VII. Sieć społecznościowa

1. W Sklepie Internetowym znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych jak np. Facebook, Linkedin, Youtube („Social Plugins”).

2. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka Klienta połączy Klienta bezpośrednio z tym serwisem.

3. Jeśli podczas wizyty w Sklepie Internetowym Klient kliknie na wybrany link, dochodzi do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Sklepu Internetowego Klient kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem Konta może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu Sklepu Internetowego oraz zapisania tego faktu na koncie Klienta w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

4. Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę Klient kliknie podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Komentarz opublikowany na stronach Sklepu Internetowego przy użyciu wtyczki społecznościowej będzie dostępny publicznie. Na przykład, jeżeli Klient opublikuje komentarz za pomocą wtyczki komentarzy serwisu Facebook, zdarzenie to będzie publiczne i każdy będzie mieć do niego dostęp.

5. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Klienta i które Klienci znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

6. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilach Usługodawcy w mediach społecznościowych są dostępne TUTAJ.

VIII. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Zmiany postanowień Polityki Prywatności następują w trybie określonym w pkt 9.4. Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA COOKIES

I. Dane zbierane automatycznie

1. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.

2. Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.

2.1. Pliki cookies dzielone są w zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, na:

2.1.1. techniczne – wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego X-CAD.pl. Techniczne pliki cookies z uwagi na swój charakter nie wymagają zgody Użytkownika i są zawsze aktywne.

2.1.2. analityczne – służące do badań i poprawy jakości produktów ubocznych usług. Tego rodzaju pliki cookie zbierają informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Sklepu Internetowego X-CAD.pl. Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych, takich jak analiza i raportowanie interakcji użytkowników z witryną internetową.

2.1.3. społecznościowe – pozwalające na udostępnienie treści publikowanych w Sklepie Internetowym X-CAD.pl w wybranym portalu społecznościowym.

2.1.4. marketingowe – umożliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika, wykorzystywane m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.

2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

2.3. Klient, według własnego wyboru może: nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies albo może wyrazić zgodę na wykorzystywanie wszystkich lub niektórych tylko plików cookies. W tym celu Niewyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

2.4. Klient w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce, w tym usunąć je oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji. W zależności od wykorzystywanej przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Klienta, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

3.1. Klient, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

3.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia należy wybrać z listy używaną przeglądarkę internetową, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie x-cad.pl

3.2.1. Google Chrome

3.2.2. Mozilla Firefox

3.2.3. Microsoft Edge

3.2.4. Opera

3.2.5. Safari macOS

3.2.6. Safari iOS/iPad OS

3.3. W celu wyłączenia Google Analytics należy pobrać wtyczkę Google blokująca to narzędzie

ZAŁĄCZNIK NR 3

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE’A SKLEPU INTERNETOWEGO X-CAD W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Klauzula informacyjna została przygotowana dla użytkowników fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook Sklepu Internetowego X-CAD pod nazwą „Oprogramowanie CAD, Druk 3D”, (dalej: „Fanpage”), administrowanego przez P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach, (44-100), ul. Górnych wałów 42, KRS: 0000272669, NIP: 631-020-04-17 (https://www.facebook.com/SklepXCAD).

Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Górnych Wałów 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000272669, (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: x-cad@x-cad.pl lub drogą korespondencji tradycyjnej pod adresem: P.A. NOVA S.A., ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice.

II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

1. Pod pojęciem użytkowników, których dane są przetwarzane rozumie się osoby, które w ramach użytkowania portalu Facebook:

1.1. dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

1.2. opublikowały swój komentarz lub reakcję pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u lub komentarzy do tych postów;

1.3. udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na Fanpage’u na swoim profilu;

1.4. opublikowały recenzję na Fanpage’u;

1.5. wysłały wiadomość prywatną do administratorów Fanpage poprzez funkcję „Wyślij wiadomość”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Dane osobowe osób określonych w pkt II przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:

1.1. prowadzenia Fanpage, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited, w celu informowania  o aktywności Sklepu Internetowego, promowania wydarzeń które organizuje, budowania  i utrzymywania społeczności z nią związanej;

1.2. zapewniania ciągłości komunikacyjnej z użytkownikami Fanpage’a za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portalu społecznościowego Facebook (funkcje komentowania, chatu, wiadomości, publikowania komentarza pod postami zamieszczonymi na Fanpage’u);

1.3. reklamy, marketingu produktów i usług oraz tworzenia i dbania o wizerunek marki;

1.4. analizy analitycznej dotyczącej funkcjonowania, popularności, sposób korzystania z Fanpage’a przez użytkowników;

1.5. ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych użytkowników miało nastąpić w innym celu, Administrator zobowiązuje się do każdorazowego uzyskania zgody użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

1. W celach określonych w pkt III, w zależności od ustawień konta konkretnego użytkownika, Administrator przetwarza następujące dane:

1.1. identyfikator (imię i nazwisko lub nick);

1.2. zdjęcie profilowe;

1.3. inne zdjęcia publikowane przez użytkowania;

1.4. dane kontaktowe;

1.5. miejsce zamieszkania;

1.6. miejsce pracy;

1.7. stan rodzinny;

1.8. wykształcenie;

1.9. dane dotyczące metody i miejsca logowania do konta (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.)

1.10. osobiste preferencje;

1.11. styl życia i posiadane zainteresowania;

1.12. treść publikowanych komentarzy i postów;

1.13. anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights, gromadzone dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera przypisany kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych  na portalu społecznościowym Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony z chwilą otwarcia Fanpage’a.

V. Odbiorcy danych

1. Administrator danych może udostępniać dane osobowe wskazane w pkt IV:

1.1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, 

1.2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym:

1.2.1. osobom którym na podstawie zawartych umów zlecił administrowanie Fanpage’m, dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

1.2.2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, organizacyjne, marketingowe;

1.2.3. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta i wsparcia IT dla Fanpage’a, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych;

1.2.4. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook tj. Meta Platforms Ireland Limited, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook (https://plpl.facebook.com/privacy/explanation/);

1.2.5. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

1. Administrator we własnym zakresie nie planuje bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG, co nie jest zależne od Administratora. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

VII. Okres przechowywania danych

1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu i podstaw ich przetwarzania. Z tego też względu:

1.1. dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przewarzane będą do czasu cofnięcia zgody;

1.2. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;

1.3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu;

1.4. dane statystyczne dotyczące użytkowników Fanpage’a dostępne za pomocą funkcji Facebook Insights będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

VIII. Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

1.W związku z przetwarzaniem danych użytkownikom na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo do:

1.1. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;

1.2. sprostowania swoich danych;

1.3. usunięcia swoich danych;

1.4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;

1.5. przeniesienia swoich danych;

1.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

1.7. wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej gody przed jej cofnięciem;

1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości korzystania ze wszystkich  funkcji oferowanych przez Facebook, związanych z użytkowaniem Fanpage’a (komentowanie, reagowanie na posty, wysłanie prywatnej wiadomości).

X. Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited

1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (adres: Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia) są wspólnymi Administratorami danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych dla celów statystycznych i reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a.

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Limited za przetwarzanie danych we wskazanych celach obejmuje:

3.1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

3.2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

3.3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie osób, których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

3.4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

4.Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

4.1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

4.2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;

5. Meta Platforms Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne w porozumieniu o współadministrowaniu opublikowanego przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

7. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

ZAŁĄCZNIK NR 4

OGÓLNE WARUNKI SZKOLEŃ ON-LINE

1. W celu prawidłowego korzystania ze Szkolenia on-line Uczestnik powinien używać oprogramowania i sprzętu spełniającego wymagania wskazane w opisie wybranego Szkolenia on-line, który udostępniony jest w Sklepie Internetowym.

2. Szkolenia on-line są przeprowadzane z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Video Communications.

3. Do udziału w Szkoleniu on-line nie jest wymagana instalacja przez Uczestnika aplikacji ZOOM Video Communications na urządzeniu Uczestnika. Udział w Szkoleniu on-line nie wymaga zakładania konta w aplikacji ZOOM Video Communications.

4. Dostęp do Szkolenie on-line rozpoczyna się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę Uczestnikowi na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zamówieniu. Uczestnik nie jest uprawniony do udostępniania linku aktywacyjnego osobom trzecim.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości Szkolenia on-line, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami lub problemami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Szkolenia on-line spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Zamówieniu oraz za usuwanie lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Uczestnika.

8. Wszelkie materiały udostępnione Uczestnikowi w trakcie Szkolenia on-line objęte są ochroną praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Usługodawca udziela Uczestnikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania lub wprowadzania do obrotu materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach ceny za Szkolenie.

9. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu przebiegu Szkolenia on-line, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonania utrwalenia przebiegu Szkolenia on-line bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Usługodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Certyfikaty ukończenia Szkolenia on-line będę przesyłane Uczestnikowi, według wyboru Usługodawcy, w wersji papierowej na adres wskazany przez Uczestnika w Zamówieniu lub w wersji elektronicznej na adres e-mail Uczestnika wskazany w Zamówieniu.

11. W przypadku udziału w Szkoleniach on-line objętych dofinansowaniem, Usługodawca może uzależnić udział Uczestnika w Szkoleniu on-line od dostarczenia dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą dofinansowania. Rodzaj dokumentów oraz forma w jakiej należy je przesłać do Usługodawcy są każdorazowo opublikowane w opisie wybranego Szkolenia on-line, który udostępniony jest w Sklepie Internetowym.

12. W niektórych formach dofinansowanych Szkoleń on-line Uczestnik może zostać zobowiązany do przesłania Usługodawcy dodatkowych dokumentów już po zakończeniu Szkolenia on-line (np. lista obecności z podpisami Uczestnika lub oświadczenia Uczestnika o treści wymaganej przez instytucję udzielającą dofinansowania). Brak dostarczenia powyższych dokumentów może skutkować utratą dofinansowania i nałożeniem na Uczestnika obowiązku pokrycia kosztów przeprowadzenia Szkolenia on-line w zakresie utraconego dofinansowania.

13. Opis Szkolenia on-line w Sklepie Internetowym może określać dodatkowe warunki uczestnictwa w Szkoleniu.

14. Usługodawca może rejestrować i archiwizować wypowiedzi Uczestników Szkolenia on-line oraz, jeżeli w trakcie Szkolenia on-line nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników. Uczestnik biorąc udział w Szkolenia on-line wyraża zgodę na powyższe działania Usługodawcy. Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. O rejestrowaniu i archiwizowaniu wypowiedzi lub wizerunku, Usługodawca poinformuje Uczestników przed rozpoczęciem Szkolenia on-line.

Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 12.03.2024 r.