szkolenia AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion. Kursy CAD i CAM stacjonarne i online.

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 30% NA SZKOLENIA CAD/CAM”

1. Organizatorem Promocji „RABAT 30% NA SZKOLENIA CAD” (dalej „Promocja”) jest P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000272669, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6310200417, REGON: 003529385, o kapitale zakładowym 10 000 000,00 zł pokrytym w całości (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.x-cad.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).

3. Promocja trwa przez czas nieokreślony, do momentu jej zakończenia przez Organizatora. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowego na 3 dni przed terminem jej zakończenia.

4. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: „Uczestnik”).

5. Promocja polega na uzyskaniu rabatu 30% (dalej: „Rabat”) na oferowane w Sklepie Internetowym certyfikowane szkolenie CAD (I i II stopnia) organizowane w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (dalej: „Usługi Szkoleniowe”).

6. Promocja nie obejmuje Usług Szkoleniowych z oferty dla studentów oraz ofert dofinansowanych.

7. Rabat naliczany jest od ceny netto prezentowanej w Sklepie Internetowym w dniu złożenia zamówienia.

8. Rabat dotyczy wyłącznie Usług Szkoleniowych zamówionych dla grona od 1 do 5 uczestników. W przypadku zamówień obejmujących więcej niż 5 uczestników, Rabat naliczony zostanie od ceny naliczonej dla 5 uczestników. Cena za pozostałych uczestników będzie naliczana w pełnej wartości, bez pomniejszenia jej o Rabat.

9. Zamawianie Usług Szkoleniowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu Promocji.

10. Aby uzyskać Rabat należy:

a) w okresie obowiązywania Promocji zakupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego subskrypcję oprogramowania Autodesk;

b) w trakcie zamawiania Usługi Szkoleniowej, należy w formularzu zamówienia dostępnym w Sklepie Internetowym w polu „Komentarz” wpisać: „RABAT 30%”.

11. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia (pkt 3.6. Regulaminu Sklepu Internetowego) Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie uwzględniania Rabatu.

12. Przyznany przez Organizatora Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie Internetowym w zakresie oferowanych Usług Szkoleniowych, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

14. W przypadku zakupu więcej niż jednej subskrypcji Rabaty nie sumują się.

15. Z Rabatu można skorzystać w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu subskrypcji.

16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym. Zmiany Regulaminu Promocji obowiązują od momentu ich opublikowania w Sklepie Internetowym.

17. Reklamacje związane Promocją, Uczestnik może składać pisemnie na adres: P.A. NOVA S.A., ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: x-cad@x-cad.pl. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 

 

Tagi