AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2025)

AutoCAD 2025 – Przegląd nowości w nowej wersji AutoCAD – including specialized toolsets

AutoCAD 2025 – Sync Markups from Autodesk Docs

AutoCAD 2025 – Smart Blocks Search and Convert

AutoCAD 2025 – Smart Blocks Object Detection Tech Preview

 

AutoCAD 2025 – Hatch Improvements

AutoCAD 2025 – Autodesk Assistant with Generative Response

AutoCAD 2025 – Activity Insights

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

 

 

 

AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2024)

W najnowszej wersji programu AutoCAD pojawiły się funkcje usprawniające kontrolę nad projektem oraz pracę z blokami.

Funkcja Activity InSights

Funkcja wywołuje paletę narzędzi, która umożliwia sprawdzenie kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na pliku.
Plik powinien być umieszczony w sieci LAN, na serwerach lokalnych lub w chmurze.
Informacje można wyszukiwać wg daty/zakresu dat, użytkownika czy zdarzenia.

AutoCAD 2024 – Activity insights

BLOKI – wstawianie i zamiana

W celu usprawnieniu pracy związanej ze wstawianiem i zamianą bloków wykorzystano technologię uczenia maszynowego.
Pozwala to m.in. na automatyczne umieszczanie takich samych bloków w rysunku na podstawie miejsc, w których do tej pory były one wstawiane.

AutoCAD 2024 – Smart Blocks: Placement

Na Karcie Wstaw, na palecie Bloki pojawiło się nowe polecenie Replace.

Pozwala ono w sposób inteligentny szybko zastąpić jeden lub więcej bloków w rysunku.
Po uruchomieniu polecenia pojawia się okno dialogowe, w którym program podpowiada użytkownikowi bloki, które można wykorzystać do zamiany.

AutoCAD 2024 – Smart Blocks: Replacement

Znaczniki

Ulepszona została funkcja związana z importem i asystentem znaczników.
Asystent znaczników został m.in. rozszerzony o możliwość pracy z tekstem.
Tekst można aktualizować, kopiować oraz usuwać.
Można także zastępować istniejący tekst, tekstem ze znacznika.

AutoCAD 2024 – Markup Import and Markup Assist

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2023)

W najnowszej wersji programu AutoCAD pojawiło się szereg nowych funkcji i udoskonaleń.
Poniżej zostało omówionych kilka z nich.

1. Funkcja zliczanie w AutoCAD 2023

Wybór zliczania w AutoCADzie.

Od wersji 2023 programu AutoCAD użytkownik ma możliwość zliczania ilości wystąpień obiektu lub bloku w całym rysunku lub w określonym obszarze.
Wystarczy zaznaczyć obiekt, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Wybór zliczania.
Pojawi się pasek narzędziowy, na którym pokazany jest wynik zliczania oraz wszystkie takie same obiekty zostaną podświetlone w rysunku.

Na pasku znajdziemy kilka poleceń i opcji umożliwiających przeglądanie obiektów i zarządzanie nimi. Strzałkami przechodzimy od obiektu do obiektu.
Możemy tez zmienić obszar, w obrębie którego program ma policzyć obiekty, wstawić pole zliczania (zostanie wstawiony bieżący wynik) czy wyświetlić szczegóły.
Wyświetlenie szczegółów (czyli kliknięcie na ikonę z literką i) to wywołanie palety Zlicz.

Jeżeli na tej palecie klikniemy opcję Wróć do listy to zobaczymy listę wszystkich bloków występujących w rysunku wraz z ilością ich wystąpień.

Może się zdarzyć, że przy niektórych z nich będzie ikona z żółtym trójkątem z wykrzyknikiem.
Oznacza to, że występują błędy zliczania – np. duplikaty czy rozbity blok.

Na palecie Zlicz użytkownik ma także możliwość wstawienia tabeli z wybranymi blokami.

2. Funkcja Wytnij Baza w AutoCAD 2023

Kopiuj z punktem bazowym vs Wytnij Baza

 

Jest to nowe polecenie dostępne od wersji AutoCAD 2023. Wycina ono wybrane obiekty z punktem bazowym.
Działanie tego polecenia jest tożsame z poleceniem Kopiuj z punktem bazowym.

Uruchamiamy polecenie, określamy punkt bazowy i wybieramy obiekty, które mają być wycięte.
Następnie poleceniem Wklej wstawiamy je w wybranym miejscu w rysunku.

3. Wydłużanie polilinii w AutoCAD 2023

 

W wersji 2023 programu możemy wydłużać polilinię dodając nowy wierzchołek od wybranego uchwytu końcowego.

W dotychczasowych wersjach programu AutoCAD dostępna była tylko opcja dodawania wierzchołka między wierzchołkiem końcowym a poprzednim.

4. Wielolinia odniesienia w AutoCAD 2023

 

W obiekcie wielolinii odniesienia mamy teraz możliwość użycia istniejącego tekstu wielowierszowego.
W poleceniu domyślnie jest ustawione tak, aby najpierw określić położenie linii łączącej a później wybrać tekst.
Aby móc użyć tekst wielowierszowy musimy tą kolejność zamienić. Wywołujemy polecenie i wybieramy opcję najpierw Zawartość, a następnie Wtekst.

Określ położenie linii łączącej linii odniesienia lub [wprowadź Tekst/najpierw Grot strzałki linii odniesienia/najpierw Zawartość/Opcje] : Z
Określ pierwszy narożnik tekstu lub [wprowadź Tekst/wybierz Wtekst/najpierw Grot strzałki linii odniesienia/najpierw Linia łącząca linii odniesienia/Opcje] : W
Wskazujemy tekst wielowierszowy który ma zostać  użyty.

5. Wybrane udoskonalenia

 

W programie AutoCAD w wersji 2023 pojawiło się też kilka przydatnych udoskonaleń:

 1. Bloki – w oknie dialogowym Ponownie zdefiniuj blok mamy możliwość zmiany nazwy bloku, jeżeli występuje już w rysunku.
 2. Opcje – podczas anulowania lub zamknięcia pojawia się pytanie czy zapisać lub odrzucić zmiany.
 1. Nowy rysunek – jeżeli umieścimy kursor na liście rozwijanej Nowy, na karcie
  Początek to zostanie wyświetlona etykieta z nazwą szablonu, który zostanie użyty.
 2. Tryb izolacji – po wyjściu z trybu izolacji jest zachowywany wybór obiektu.

AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2022)

AutoCAD 2022 – Mobile App

AutoCAD 2022 – Web App

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2021)

AutoCAD 2021?

 

W programie AutoCAD 2021 usprawniono i unowocześniono funkcje często wykorzystywane przez użytkowników.
Format zapisu plików dwg pozostał bez zmian – jest to nadal format AutoCAD 2018. Ulepszone zostały
zabezpieczenia produktów opartych na programie AutoCAD tak, aby jak najbardziej zminimalizować
cyberzagrożenia oraz zachować zgodność z obowiązującymi standardami i dobrymi praktykami.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W NAJNOWSZEJ WERSJI PROGRAMU AUTOCAD

AutoCAD 2021 – modyfikacja poleceń Utnij i Wydłuż

 

Opcją domyślną obu tych poleceń jest teraz tryb Szybki. Nie wymaga on wskazywania obwiedni – domyślnie wybierane są
wszystkie potencjalne. Użytkownik musi tylko wskazać elementy do ucięcia lub wydłużenia. Może to zrobić na 3 sposoby:

 • zaznaczając obiekt,
 • określając krawędź przecinającą poprzez wskazanie dwóch punktów,
 • wybierając ręcznie tzn. przytrzymując wciśnięty lewy klawisz i przeciągając kursor przez jeden lub więcej obiektów.

W przypadku, gdy tryb Szybki okaże się niezadowalający można przywrócić poprzednie ustawienia za pomocą zmiennej systemowej TRIMEXTENDMODE.

AutoCAD 2021 – chmurka wersji

 

W najnowszej wersji programu Chmurka wersji może być tworzona z jednakowymi lub różnymi długościami cięciw, w zależności od wartości nowej
zmiennej systemowej REVCLOUDARCVARIANCE. Na palecie Właściwości nie już obiektem typu polilinia ale typu Chmurka zmian. Dodatkowo
pojawiła się możliwość zmiany długości cięciwy łuku – na palecie Właściwości lub za pomocą nowego polecenia WLASNOSCICHMURKIWERSJI.

AutoCAD 2021 – przerywanie obiektów w punkcie

 

Pojawiło się nowe polecenie PRZERWIJWPUNKCIE – przerywające wybrany obiekt w pojedynczym
punkcie, które można powtórzyć, jako oddzielne polecenie, poprzez naciśnięcie klawisza Enter.

AutoCAD 2021 – opcja Szybki pomiar

 

Do polecenia pomiaru geometrii obiektów została dodana opcja Szybki. Pozwala ona na wyświetlenie wymiarów obiektu poprzez najechanie na
niego kursorem myszy. Kliknięcie myszą wewnątrz zamkniętego obszaru powoduje, że zostaje on wyróżniony na zielono i pojawia się informacja
o wartościach obwodu i pola powierzchni. Można także wybrać kilka obszarów (z klawiszem Shift) – wtedy zostaną podane wartości sumaryczne.

AutoCAD 2021 – paleta Bloki

 

W najnowszej wersji programu AutoCAD użytkownicy mają możliwość korzystania z biblioteki bloków niezależnie gdzie się znajdują i kiedy
korzystają z programu. Dostęp do ostatnio używanych bloków, jak i do całej biblioteki realizowany jest poprzez konto Autodesk w połączeniu
z usługami dowolnego dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze (Dropbox, Box lub Microsoft OneDrive). Lokalizacja do synchronizacji
ostatnio używanych bloków między rysunkiem, a miejscem w chmurze wskazywana jest na karcie Plik w oknie dialogowym Opcje AutoCAD.

Paleta Bloki

AutoCAD 2021 – odnośniki zewnętrzne

 

Do odnośników zewnętrznych została dodana nowa funkcjonalność, która umożliwia porównywanie
zmian wprowadzonych w rysunku, który jest dołączony do bieżącego jako odnośnik zewnętrzny.

Porównywanie odnośników zewnętrznych

AutoCAD 2021 – historia rysunku

 

Korzystając z palety Historia rysunków możemy filtrować wersje tego samego rysunku m.in. według zakresu dat czy
nazwy użytkownika i porównać go z bieżącym. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy korzystamy z dysków chmurowych.
Zapisując rysunki podczas pracy w chmurze tworzone są ich dodatkowe wersje i tym samym powstaje historia wersji.

Historia rysunku

AutoCAD 2021 – wydajność grafiki

 

Od wersji 2021 wszystkie produkty oparte na AutoCAD obsługują wiele rdzeni procesora, przez co wzrosła wydajność grafiki w pracy z modelami 3D.
Dodana została nowa zmienna systemowa RTREGENAUTO, która steruje automatycznym, ponownym generowaniem rysunku w trakcie operacji przesuwania
i zmiany powiększenia w czasie rzeczywistym. Przy bardzo dużych rysunkach, podczas pracy w 2D, zaleca się ustawienie jej parametru na 0 (wyłączenie).

AutoCAD 2021 – język programowania AutoLISP

 

Tworzenie, edycja i debugowanie plików źródłowych AutoLISP (LSP) jest teraz możliwe z poziomu edytora Microsoft Visual Studio Code.
Rozszerzenie AutoCAD AutoLISP pozwala na:

 • wykorzystanie funkcji: automatyczne uzupełnianie i fragmenty kodu do tworzenia i modyfikacji plików LSP,
 • formatowanie wszystkich lub wybranych instrukcji kodu,
 • dodawanie punktów przerwania i czujek podczas usuwania błędów,
 • uruchamianie poleceń programu AutoCAD oraz instrukcji kodu AutoLISP w konsoli debugowania.
 

Zmodyfikowane zostały też niektóre funkcje języka programowania AutoLISP, tak aby w pełni umożliwić obsługę znaków Unicode.

AutoCAD 2021 – obsługa gestów

 

W celu usprawnienie funkcji dotykowych dodano obsługę gestów. Korzystając z dotykowego ekranu lub interfejsu można:

 • przesuwać i zmieniać położenie – gdy żadne polecenie nie jest aktywne widok zmieniamy poprzez przesunięcie jednym lub dwoma palcami,
  natomiast gdy polecenie jest aktywne przesuwamy dwoma palcami. Rozsunięcie palców powoduje oddalenie, zsunięcie – przybliżenie,
 • wybierać obiekty – wystarczy dotknąć obiekt lub użyć okna wybierającego albo przecinającego (przeciągając palcem od lewej do prawej lub od prawej do lewej),
 • anulować polecenie lub wybór – dwukrotnie dotykając ekran jednym palcem.

AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2020)

AutoCAD 2020 – Przegląd nowości w nowej wersji AutoCAD – including specialized toolsets

AutoCAD 2020 – Nowy zestaw bloków

AutoCAD 2020 – Udoskonalona porównywarka plików DWG

AutoCAD 2020 – Czyszczenie rysunku

 

AutoCAD 2020 – Szybsze wymiarowanie

AutoCAD 2020 – Aplikacja mobilna

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AUTOCAD – INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS (AutoCAD 2019)

Teraz w oprogramowaniu AutoCAD – including specialized toolsets zyskujesz dostęp do specjalistycznych zestawów narzędzi branżowych.

AutoCAD – including specialized toolsets zawiera następujące narzędzia wertykalne:

Only One. AutoCAD

Teraz, dzięki specjalistycznym narzędziom branżowym oraz aplikacjom internetowym w nowym programie AutoCAD including specialized toolsets pracujesz sprawniej i w dowolnym miejscu!

Zestawy specjalistycznych narzędzi (specialized toolsets) w oryginalnym AutoCADzie
Nowy AutoCAD zawiera zestaw wyspecjalizowanych narzędzi do architektury, projektowania mechanicznego, mapowania itp. oraz specyficzne dla branży funkcjonalności i wygodny dostęp do bibliotek elementów. Zapewnia szybsza praca i wyższa jakość pracy dzięki znormalizowanym narzędziom opartym na standardach oraz wydajniejsze procesy projektowe między różnymi branżami.

Dlaczego warto kupić subskrypcje AutoCAD?

Subskrypcja AutoCAD including specialized toolsets daje możliwość kreślenia i projektowania z użyciem najnowszych funkcjonalności zawartych w aktualizacjach tylko dla subskrybentów, większa mobilność dzięki nowym aplikacjom internetowym oraz dostęp do branżowych zestawów narzędzi i najnowszych aktualizacji podczas pracy w środowisku AutoCAD.

Dzięki subskrypcji programu AutoCAD including specialized toolsets, zyskujesz dostęp do najlepszych narzędzi i funkcjonalności branżowych, które dotąd były dostępne jedynie jako osobne programy branżowe Autodesk. Teraz masz je wszystkie – w jednym miejscu i w bardzo przystępnej cenie!

Subskrybuj Nowy AutoCAD i wybierz najlepsze narzędzia do pracy, jakich potrzebujesz:

 • Zestaw narzędzi do projektowania architektonicznego

 • Zestaw narzędzi do projektowania elementów mechanicznych

 • Zestaw narzędzi do projektowania instalacji elektrycznych

 • Zestaw narzędzi do projektowania instalacji MEP

 • Zestaw narzędzi do projektowania 3D procesów technologicznych

 • Zestaw narzędzi do tworzenia map 3D

 • Zestaw narzędzi Raster Design

AutoCAD 2019 – dodatkowe narzędzia branżowe !

Źródło: AUTODESK YOUTUBE

AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 – już dostępny!

Źródło: AUTODESK YOUTUBE


PLIKI DO POBRANIA:

Tagi

Podobne wpisy